Polityka prywatności

Polityka prywatności klubu fitness Studio Sylwetki Dreamfit
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informuję, iż:
Administrator danych osobowych Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej http://dreamfit.com.pl// oraz pisemnych oświadczeń uczestników zajęć fitness i jogi, jest Studio Sylwetki Dreamfit Joanna Lis, z siedzibą w Czeladzi przy ul. Szkolnej 1/9, 41-250, Czeladź .Zarejestrowanym w ewidencji działalności gospodarczej pod nr NIP: 6251476878, REGON: 241425359
Pełnomocnik –Adrian Zapart
Zakres informacji gromadzonych i wykorzystywanych przez Administratora
Użytkownicy Strony Internetowej pozostają anonimowi do czasu aż sami nie zdecydują inaczej. Użytkownicy podają swoje dane osobowe dobrowolnie, przy czym Administrator informuje, że korzystanie z niektórych funkcjonalności Strony Internetowej lub świadczenie niektórych usług jest związane z koniecznością podania przez Użytkownika określonych danych osobowych. (Formularz kontaktowy). Numer telefonu i adres e-mail uczestnika zajęć rekreacyjno sportowych.( Formularz Oświadczenie o stanie zdrowia ).
Cel przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe podane przez Użytkowników w zależności od podstawy ich przetwarzania jak również rodzaju funkcjonalności i usług w związku, z którymi są zbierane i przetwarzane, przetwarzane będą przez Administratora odpowiednio w celach: 1) realizacji usług rekreacyjno -sportowych; 2) wykonywania czynności zgodnie z treścią udzielonej zgody; 3) wykonywania obowiązku prawnego (wynikających m.in. z przepisów prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości i archiwizacji, z przepisów określających przedawnienie roszczeń); 4) wykonywanie prawnie uzasadnionych interesów Administratora i Użytkownika , przez które rozumie się: a) marketing usług własnych (szkolenia, warsztaty, imprezy klubowe) b) informacja o zmianach w funkcjonowaniu klubu ( zmiany godzin zajęć, dni świąteczne, odwołanie zajęć czy warsztatów ) c) zapewnienie bezpieczeństwa Klientów oraz obsługi klubu) oraz mienia Administratora. d) dochodzenia lub obrona w sprawie roszczeń lub praw, któregokolwiek z Administratorów, e) przeciwdziałania nadużyciom ze strony klienta
Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie lub do czasu wycofania zgody przez klienta.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;
Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a) prawo wycofania zgody osoby na przetwarzanie danych
b) prawo dostępu do danych osobowych;
c) prawo żądania sprostowania danych osobowych;
d) prawo żądania usunięcia danych osobowych;
e) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
f) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
g) prawo do przenoszenia danych osobowych;
h) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
Realizacja powyższych uprawnień przez osoby, których dane osobowe są przetwarzane może nastąpić poprzez skierowanie pisma na adres administratora:
Studio Sylwetki Dreamfit Czeladź 41-250 ul.Szkolna 1/9
bądź drogą elektroniczną na adres e-mail: dreamfit@wp.pl
Administrator ma prawo do żądania podania dodatkowych informacji, pozwalających mu
uwierzytelnić tożsamość osoby składającej wniosek.
Jednocześnie zapewniamy, że: - nie wykorzystujemy Twoich danych w celach innych niż wyżej wymienione - nie sprzedajemy ani nie udostępniamy Twoich danych innym podmiotom
Pragniemy również poinformować, że wszystkie dotychczas udzielone przez uczestników zgody pozostają ważne.
,